Beleid

//Beleid
Beleid 2018-05-28T12:27:04+00:00

Missie & Visie

Mensen, in de thuissituatie, met medische- en/of psychische problemen hebben recht op gepersonaliseerde- en kwalitatief hoogwaardige zorg. Het bieden van flexibele thuiszorg op de menselijke maat, door een vast team deskundige – en betrokken zorgverleners per cliënt, tegen een betaalbaar tarief.

Gedragscode en privacy beleid

Bij Zorgen voor de Zorg werken we volgens de pijlers die zijn gebaseerd op waarden, normen en beroepscodes voor verzorging en verpleging. Deze richtlijnen gelden voor alle medewerkers die contacten met cliënten onderhouden, hetzij persoonlijk, hetzij telefonisch. Het is de bedoeling dat de gedragscode daadwerkelijk in de praktijk gebracht wordt en dat collega’s elkaar erop aanspreken als er niet gehandeld wordt volgens de richtlijnen van de gedragscode.

Alle medewerkers van Zorgen voor de Zorg tonen respect voor cliënten: respect voor diens inbreng en eigenheid, zijn/haar zelfstandigheid en gaan zorgvuldig om met informatie over de cliënt. Gedragscode ZvdZ

Bescherming persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing (de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)  geldt niet meer). In de AVG staat wat er wel en niet mag gebeuren met uw persoonsgegevens. U heeft bijvoorbeeld recht op informatie en inzage in uw gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of een organisatie zich aan de wet houdt.

Burgers hebben het recht om te weten hoe en waarom een organisatie de persoonsgegevens gebruikt. Meldplicht voor organisaties bij verlies, diefstal of misbruik. Het kan voorkomen dat een aanval van hackers op het net plaats vindt. Ook kunnen gegevens door een menselijke- of technische fout op straat komen te liggen. In dit soort gevallen moet sinds 1 januari 2016 dit gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zorgen voor de Zorg respecteert deze wet en doet het uiterste om zorgvuldig, adequaat en zuiver met deze wet om te gaan.

Vrijheidsbeperkende Maatregelen

Zorgen voor de Zorg past geen vrijheidsbeperkende maatregel en/of onvrijwillige zorg toe. Wij handelen in overeenstemming met de wil van de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Uitsluitingscriteria

  • Ernstige psychiatrische problematiek die niet binnen het expertise gebied van de zorgverleners van Zorgen voor de Zorg B.V. valt.
  • Ernstige verslavingsproblematiek welke niet hanteerbaar of omkeerbaar is binnen een korte termijn.
  • Ernstige agressie hantering problematiek welke niet hanteerbaar of omkeerbaar is binnen een korte termijn.

Klachten

Medewerkers van Zorgen voor de Zorg voeren hun werk zo goed mogelijk uit. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Bij klachten adviseren wij u, dit bij de betrokken medewerker aan te geven en met de zorg coördinator te bespreken. Meestal lost het probleem zich hiermee op. Indien dit niet zo is dan kunt u de klacht op de volgende manieren door geven.

Per post, per mail of telefonisch bij Zorgen voor de Zorg – Contactgegevens

Ook kunt u de klacht melden bij een onafhankelijke klachten en geschillen commissie. Zorgen voor de Zorg is aangesloten bij de onafhankelijke klachten- en geschilleninstantie van De Zorgprofessional